Nông nghiệp là nghệ thuật và khoa học về nuôi dưỡng đất, trồng cây và chăn nuôi gia súc. Nó bao gồm việc chuẩn bị các sản phẩm thực vật và động vật để mọi người sử dụng và phân phối ra thị trường, Nông nghiệp cung cấp hầu hết thực phẩm và các loại vải trên thế giới.

Richwork Corporation Ltd sở hữu trang trại trồng cây Kenaf. Trang trại của chúng tôi đang chạy trong ba quốc gia khác nhau; Việt Nam, Campuchia và Indonesia, sản xuất Kenaf, một nhà máy có nhiều công dụng cho tất cả các phần của nó.

Kenaf trang trại ở Việt Nam.

Chúng tôi bắt đầu để gieo rắc các trang trại và mong muốn phát triển dần dần trong vòng 3 tháng tới.