Cryptocurrency là một trong số những kỹ thuật mã hóa được sử dụng để điều chỉnh các thế hệ của các đơn vị tiền tệ và xác minh việc chuyển nhượng vốn, hoạt động một cách độc lập của ngân hàng trung ương.

“Phân cấp cryptocurrencies như Bitcoin hiện nay cung cấp một lối thoát cho sự giàu có cá nhân mà là vượt quá giới hạn và tịch thu”

Altcoins là cryptocurrencies thay thế đưa ra sau sự thành công của Bitcoin. Nói chung, họ phải đẩy mình là sản phẩm thay thế tốt hơn để Bitcoin … Tính đến thuật ngữ “altcoins” có nghĩa là tất cả cryptocurrencies mà không Bitcoin, có hàng trăm đồng tiền thay thế.

Trong Richwork Corporation Pte Ltd, chúng tôi đã tạo ra một đồng xu thay thế được gọi là KNF Coin, tích cực đang lưu hành tại Akhanex , Bittop trao đổi crypto.