Hiện nay, hoạt động các ngành nghề ở hai quốc gia, Singapore và Hàn Quốc.