Arbitrage

найти работуArbitrage là việc thực hành lợi dụng chênh lệch giá giữa hai hay nhiều thị trường; nổi bật sự kết hợp của phù hợp với giao dịch mà tận khi sự mất cân bằng, lợi nhuận là phần chênh lệch giữa giá thị trường mà tại đó các đơn vị được giao dịch. Khi được sử dụng bởi các viện nghiên cứu, một arbitrage là một giao dịch có liên quan đến dòng tiền không tiêu cực tại bất kỳ nhà nước xác suất hoặc thời gian và dòng tiền dương trong ít nhất một nhà nước; trong thuật ngữ đơn giản, đó là khả năng của một lợi nhuận phi rủi ro sau khi chi phí giao dịch. Ví dụ, một cơ hội arbitrage có mặt khi có cơ hội để ngay lập tức mua một cái gì đó cho một mức giá thấp và bán nó cho một mức giá cao hơn.

it.medadvice.netRichwork Corporation Pte Ltd làm cho sử dụng công nghệ AI (Artificial Intelligence), chúng tôi có thể tiến hành tốc độ cao, các giao dịch có giá trị cao mà tận dụng các cơ hội có thể tồn tại chỉ một thời gian ngắn.