Tài chính

Để được hưởng lợi và đi vào các liên kết mạnh mẽ về tài chính trên toàn cầu. Công ty Cổ phần Richwork Pte Ltd tầm nhìn để phát triển và phát triển thành trung tâm lớn nhất khu vực châu Á cho ngoại hối và kinh doanh hàng hóa, cũng như phát triển trung tâm quản lý tài sản