Phát triển kinh doanh

Phát triển và quản lý định hướng đúng đắn trong việc điều hành doanh nghiệp. Để có khung bên phải của tâm trí để điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và toàn cầu.